voorwaarden

Algemene Voorwaarden Unstoppable Lifestyle B.V.
Voor het laatst bijgewerkt op 15 Januari 2019
 
Artikel 1. 
Definities 
 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Unstoppable Lifestyle B.V.: gevestigd te Nieuwezijds Voorburgwal 104, 1012 SG te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 71014543 handelend onder de naam Unstoppable Lifestyle B.V. (verder: Unstoppable Lifestyle).
 
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Unstoppable Lifestyle de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden, het verlenen van diensten of die producten van Unstoppable Lifestyle afneemt.
 
3. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Unstoppable Lifestyle
en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 
4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Unstoppable Lifestyle en klant van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 
5. Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 
6. Restitutie: De mogelijkheid voor de consument om het betaalde terug te krijgen van Unstoppable Lifestyle indien het geleverde product niet voldoet aan de verwachtingen van Opdrachtgever (zie artikel 5).
 
7. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden. 
 
Artikel 2. 
Toepasselijkheid 
 
1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten, werkzaamheden en leveringen van Unstoppable Lifestyle (verder Unstoppable Lifestyle),van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 
2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Unstoppable Lifestyle uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 
3. Wanneer door Unstoppable Lifestyle gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn 
toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Unstoppable Lifestyle onderhavige voorwaarden soepel toepast. 
 
4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Unstoppable Lifestyle, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
 
5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Unstoppable Lifestyle in 
strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk 
rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Unstoppable Lifestyle vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 
6. Unstoppable Lifestyle behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) algemene voorwaarden te vervallen.
 
Artikel 3. 
Aanbiedingen en offertes
 
1. Alle aanbiedingen en offertes van Unstoppable Lifestyle zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 
2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Unstoppable Lifestyle opgegeven informatie, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Unstoppable Lifestyle haar aanbieding baseert. 
 
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Unstoppable Lifestyle niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 
4. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht. 
 
5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Unstoppable Lifestyle zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele 
in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder porto- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.  
 
Artikel 4. 
Totstandkoming van de overeenkomst 
 
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Unstoppable Lifestyle eerst dan tot stand nadat Unstoppable Lifestyle een opdracht 
schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert. 
 
2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Unstoppable Lifestyle slechts, indien deze door Unstoppable Lifestyle schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de Opdrachtgever daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend. 
 
3. Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum. 
 
4. Unstoppable Lifestyle is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 
Artikel 5.
Restitutie
 
1. Indien het Unstoppable Lifestyle programma bij nader inzien niet is wat u zoekt dan wel nodig heeft, dient Opdrachtgever dit via e-mail ([email protected]) aan te geven bij Unstoppable Lifestyle. In de e-mail dient Opdrachtgever aan te tonen het vereiste werk gestoken te hebben in succesvolle uitkomst. Unstoppable Lifestyle verwacht van Opdrachtgever dat hij/zij een kvk inschrijving, product research, inkoop factuur en bol listing meestuurt. Aan de hand van bovenvermelde informatie zal Unstoppable Lifestyle naar een oplossing voor het desbetreffende probleem zoeken.
 
2. Om in aanmerking te komen voor een restitutie, dient een geldige kvk inschrijving, product research, inkoop factuur en bol listing opgestuurd te worden uiterlijk 11:59PM Nederlandse tijd op dag 30 na aankoop. Na het indienen van alle documenten is de restitutie discretionair. 
 
3. Bovengenoemde bepalingen gaan niet op indien Opdrachtgever de trainingsmaterialen (documenten, audio, video’s etc) heeft bekeken en vervolgens restitutie heeft aangevraagd. In zulk geval wijst Unstoppable Lifestyle de aanvraag voor de restitutie af. 
 
4. Indien blijkt dat de kvk inschrijving, product research, inkoop factuur en bol listing incompleet zijn uitgevoerd of de geleerde strategieën niet zijn toegepast, kan Unstoppable Lifestyle geen restitutie toezeggen. 
 
5. Unstoppable Lifestyle zal te allen tijde Opdrachtgever ondersteunen en helpen in het behalen van het gewenste resultaat.
 
Artikel 6. 
Levering en termijnen 
 
1. Indien Unstoppable Lifestyle informatie of instructies behoeft van de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Opdrachtgever alle benodigde gegevens, op de door Unstoppable Lifestyle aangegeven wijze, aan Unstoppable Lifestyle ter beschikking heeft gesteld. 
 
2. Indien Unstoppable Lifestyle een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Unstoppable Lifestyle derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Unstoppable Lifestyle dient daarbij een redelijke termijn te worden 
geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 
 
Artikel 7. 
Facturatie en betaling 
 
1. Unstoppable Lifestyle is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de Opdrachtgever een voorschot te verlangen, welk voorschot op de laatste factuur in mindering zal worden gebracht. Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan. 
 
2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Unstoppable Lifestyle aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 
3. Na het verstrijken van veertien (14) dagen na de factuurdatum verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 
4. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Unstoppable Lifestyle maakt ter verkrijging van voldoening -zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 75,00 (zegge: vijfenzeventig euro). Indien de werkelijk door Unstoppable Lifestyle gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking. Voor de Opdrachtgever die tevens consument is, geldt de wettelijke regeling.
 
5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Unstoppable Lifestyle en de verplichtingen van de wederpartij jegens Unstoppable Lifestyle onmiddellijk opeisbaar. 
 
6. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 
7. Unstoppable Lifestyle is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 
 
8. Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Unstoppable Lifestyle gesloten overeenkomst. 
 
Artikel 8.
Opschorting en ontbinding 
 
1. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is Unstoppable Lifestyle, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel vaneen aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren. 
 
2. Voorts is Unstoppable Lifestyle gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: 
 
a. de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 
b. de Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; 
 
c. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd;
 
d. een belangrijk gedeelte van de onderneming van de Opdrachtgever wordt overgenomen;
 
e. de Opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt; 
 
f. buiten toedoen van Unstoppable Lifestyle op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel indien de Opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen. 
 
3. Bedragen die Unstoppable Lifestyle vóór de ontbinding aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen Unstoppable Lifestyle reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Opdrachtgever aan Unstoppable Lifestyle verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 
 
4. Indien de Opdrachtgever, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet 
tijdig nakomt, is Unstoppable Lifestyle gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is Unstoppable Lifestyle eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.
 
5. Opdrachtgever kan, voor zover hij als consument kan worden aangemerkt, volgens geldend consumentenrecht het aangekochte product binnen de 14 dagen na levering zonder opgave van redenen voor retourzending aanmelden. Unstoppable Lifestyle is in zulks geval gehouden het gehele 
aankoopbedrag inclusief de in rekening gebrachte verzendkosten terug te betalen binnen 14 dagen nadat Opdrachtgever zich heeft aangegeven van 
dit recht gebruik te maken. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 
6. Opdrachtgever dient de conform lid 5 van dit artikel te retourneren goederen binnen 14 dagen na de in dat lid bedoelde retourmelding in de 
macht van Unstoppable Lifestyle te brengen. 
 
7. Unstoppable Lifestyle behoudt zich het recht voor de in het voorgaande lid bedoelde betaling op te schorten tot het moment dat het retour gezonden 
product daadwerkelijk is ontvangen.
 
Artikel 9. 
Aansprakelijkheid 
 
1. Indien Unstoppable Lifestyle aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal 
het factuurbedrag van de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
 
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden. 
 
b. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Unstoppable Lifestyle aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Unstoppable Lifestyle kunnen worden toegerekend. 
 
2. Unstoppable Lifestyle biedt een cursus boekhouden aan waarin klanten de handvaten van het boekhouden wordt bijgebracht. Deze cursus biedt geen garantie voor de juiste interpretatie en toepassing van de inhoud. Unstoppable Lifestyle is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit de interpretatie en toepassing van de inhoud van deze cursus.
 
3. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Unstoppable Lifestyle.
 
Artikel 10. 
Overmacht 
 
1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie Unstoppable Lifestyle voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, waardoor de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor Unstoppable Lifestyle als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien Unstoppable Lifestyle onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien.
 
2. Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de Opdrachtgever Unstoppable Lifestyle in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten. 
 
3. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van Unstoppable Lifestyle uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van drie (3) maanden nadat de overmacht is 
ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen. 
 
Artikel 11.
Conformiteit en garantie
 
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Unstoppable Lifestyle er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Unstoppable Lifestylee kan doen gelden.
 
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 werkdagen na levering aan Unstoppable Lifestyle schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 
4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk 
voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 
5. De garantie geldt niet indien: 
a. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 
b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 
c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 
Artikel 12. 
Geheimhouding 
 
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
 
2. Unstoppable Lifestyle zal de persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever slechts gebruiken en aan derden ter beschikking stellen voor zover dit noodzakelijk mocht zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst. 
 
Artikel 13. 
Gebreken en klachttermijn 
 
1. Klachten (niet betreffende de klachten uit artikel 6) over de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten dienen door de Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na voltooiing dan wel levering van de betreffende werkzaamheden respectievelijk diensten schriftelijk te worden gemeld aan Unstoppable Lifestyle. Voor consumenten geldt een afwijkende termijn van 6 maanden na levering. Unstoppable Lifestyle zal ontvangen klachten binnen 14 dagen in behandeling nemen.
 
2. Indien een klacht gegrond is zal Unstoppable Lifestyle de werkzaamheden c.q. diensten alsnog verrichten respectievelijk leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan 
verwachten.
 
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 
5. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan een geschillencommissie. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform 
(http://ec.europa.eu/odr).
 
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 
8. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Unstoppable Lifestyle slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8 van deze algemene voorwaarden.
 
Artikel 14.
Eigendomsvoorbehoud
 
1. Zolang Opdrachtgever geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Unstoppable Lifestyle
 
Artikel 15.
Persoonsgegevens
 
1. Unstoppable Lifestyle verwerkt de persoonsgegevens van Opdrachtgever conform de op de website gepubliceerde privacyverklaring.
 
Artikel 16. 
Toepasselijk recht en forumkeuze 
 
1. Op alle door Unstoppable Lifestyle gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
 
2. Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Unstoppable Lifestyle, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Unstoppable Lifestyle met de Opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.